กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกchilistats

 

วิสัยทัศน์-พันธกิจวิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลขนอม มีการบริการด้านยา  อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

พันธกิจ

  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลขนอม จัดหาและส่งมอบยาที่มีคุณภาพ  พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบเขตการให้บริการ

  1. งานบริการเภสัชกรรม :ให้บริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.ทุกวัน
  2. งานเภสัชกรรมคลินิกและวิชาการ : ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ,การบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดจนการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3. งานคุ้มครองผู้บริโภค : ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตอำเภอขนอม
  4. งานเภสัชกรรมสนเทศ : ให้บริการวิชาการด้านเภสัชกรรมและส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

  • ลดระยะเวลาการรอคอยในการรับยา ในผู้ป่วยนอกที่รอนานเกิน 20 นาที โดยเพิ่มช่องจ่ายยาเป็น 2 ช่องในช่วงเวลาเร่งรีบ

  • ลดระยะเวลารอคอยรับยาผู้ป่วยใน โดยแยกห้องจ่ายยาผู้ป่วยในต่างหาก ทั้งขั้นตอน Admit และ Discharge

  • การวางระบบเพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่วางใจ จัดทำ Pop up alert การแพ้ยาของผู้ป่วยเพื่อเตือนแพทย์ การปั๊มแพ้ยาใน chart ผู้ป่วยบันทึกการแพ้ยาในโปรแกรม HosXP

ข่าวกิจกรรม chilistats