กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกX-RAY

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยบริการทางด้านรังสีที่ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน

พันธกิจ

ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีอย่างมีคุณภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ  และผู้รับบริการพึงพอใจ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยทั่วไป แก่ผู้รับบริการตลอด24 ชั่วโมง


    

ข่าวกิจกรรม X-RAY
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ X-RAY
กำลังปรับปรุงข้อมูล