กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

โรงพยาบาลขนอมเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ข่าวแผนกเภสัชกรรม 28-05-2017 1016

            ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔   มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา การสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การส่งเสริมการเข้าถึงยาจำเป็นให้เป็นไปอย่างเสมอภาค ยั่งยืน ทันการณ์ การสร้างกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพโดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องและคุ้มค่านั้น เพื่อให้สถานบริการในเครือข่าย และ โรงพยาบาลขนอม นำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไปผนวกใช้ในระบบงานปกติและพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล