กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ITA ปีงบประมาณ 2567

26-03-2024 0

ITA 67_MOIT 1 ข้อ 2.1-2.2-2.3. รายงานผลการติดตามดำเนินงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 16 - 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  คลิก Download รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  คลิก Download รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download รายละเอียด

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง_กฎกระทรวง 2560  ละเอียด  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 2  บันทึกขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT3 ข้อ1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT3 ข้อ2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

(2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

(2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT3 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน)  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT5 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2(1) มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2.(2) มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด  

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 

2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาสITA 67  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ2.(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.(1) มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.(2) มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT4 ข้อ3.(3) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT16 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน Download รายละเอียด

ITA67_MOIT5 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2566  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2566  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT5 ข้อ3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผล  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT12ไตรมาส2(2)มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT12ไตรมาส2(3) มีคำสั่ง หรือ ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT12ไตรมาส2(4) มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  Download รายละเอียด

ITA67_MOIT12ไตรมาส2(5) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 7_ไตรมาส 2 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 7_ไตรมาส 2 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 7_ไตรมาส 2 ข้อ 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 7_ไตรมาส 2 ข้อ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 10 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 10 ข้อ 2.1 - 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT 10 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT6 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT6 ข้อ 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT6 ข้อ 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT6 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT6 ข้อ 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT6 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT8,20 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT8,20 ข้อ 1.2 โครงการการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT8,20 ข้อ 2 ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการอบรม และสั่งการให้นำรายละเอียดเผยแพร่  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT8,20 ข้อ 3 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT8,20 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT15 ข้อ 1.1 - 1.3 บันทึกข้อความ อนุมัติและลงนามในแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT15 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT15 ข้อ 2.1 - 2.3 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT15 ข้อ 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT16 ข้อ 1.1 ข้อ1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT16 ข้อ 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT16 ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT16 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ 1 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาลขนอม  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ 2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนความเสี่ยง  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ 3 - ข้อ 5 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานแผนบริหารความเสี่ยง  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT17 ไตรมาส 2 ข้อ 4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT18 ไตรมาส 2 ข้อ 1 - ข้อ 4 ขออนุมัติลงนามในประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และขออนุญาต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT18 ไตรมาส 2 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT18 ไตรมาส 2 ข้อ 3 มีหลักฐานแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT19 ไตรมาส 2 ข้อ 1.1 - ข้อ 1.3 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT19 ไตรมาส 2 ข้อ 1.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT21 ข้อ 1. - ข้อ 5 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT21 ข้อ2ประกาศเจตนารมณ์ ทั้ง 3 ประกาศ  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT21 ข้อ3. - ข้อ 4 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT22 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  คลิก Download รายละเอียด

ITA 67_MOIT22 ข้อ 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป การยืมใช้ภายในสถานที่  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป การยืมใช้ภายนอกสถานที่  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 2.3ผังกระบวนการยืมพัสดุ  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 2.4แบบฟอร์มการยืมพัสดุ  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 2.5 กลไกการติดตาม  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 3.2ผังกระบวนการยืมพัสดุ  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 3.3แบบฟอร์มการยืมพัสดุ  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 3.4 กลไกการติดตาม  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_ MOIT14 ไตรมาส2 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_MOIT17 ไตรมาส2 ข้อ2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนความเสี่ยง  คลิก Download รายละเอียด

ITA57_MOIT17 ไตรมาส2 ข้อ4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง  คลิก Download รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่  คลิก Download รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก Download รายละเอียด

หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน  คลิก Download รายละเอียด

ITA67_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผล  คลิก Download รายละเอียด

ITA67_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก Download รายละเอียด

ITA67_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  คลิก Download รายละเอียด

ITA67_MOIT4ไตรมาส2 ข้อ 2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด