กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

14-12-2023 0

- นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  คลิก Download รายละเอียด

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  คลิก Download รายละเอียด

- นโยบายของผู้บริหาร  คลิก Download รายละเอียด

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  คลิก Download รายละเอียด

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คลิก Download รายละเอียด

- แผนการปฏิรูปประเทศ  คลิก Download รายละเอียด

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คลิก Download รายละเอียด

- อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิก Download รายละเอียด