กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนกกลุ่มการพยาบาล

วิสัยทัศน์    องค์กรพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข

พันธกิจ      

  1. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
  2. บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายตามสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

เป้าประสงค์   ปลอดภัย ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ บุคลากรมีความสุข

ค่านิยม มีจิตบริการ เน้นมาตรฐาน ทำงานเป็นทีม

ยุทธศาสตร์

  1.  พัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสุขภาพเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  3. สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาล
  4. บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอบเขตการให้บริการ

           กลุ่มงานการพยาบาลรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมกำกับ ตรวจสอบ วินิจฉัยตัดสินใจ และประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้การสนับสนุนการจัดการบริการพยาบาล การพัฒนางาน การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ สนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนางานสาธารณสุขแก่สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยและช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้การพยาบาลผู้ป่วยระหว่างหลังการตรวจรักษา

2. กลุ่มงานฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เป็นงานที่ให้บริการอย่างเร่งด่วนแก่ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างฉุกเฉินทางอายุรกรรม สูติศาสตร์ นรีเวชกรรม กุมารกรรม และทางตา หู คอ จมูก ทั้งนี้ลักษณะการให้บริการจะต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ จัดระบบบริการตลอด 24 ชั่วโมง

3. กลุ่มงานผู้ป่วยในสามัญ และห้องพิเศษ ให้บริการผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จนกระทั่งจำหน่ายกลับบ้าน โดยให้บริการพยาบาลครอบคลุมทั้งด้านการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกัน

4. กลุ่มงานผู้คลอด ให้บริการพยาบาลแก่มารดาในระยะเจ็บครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ตลอดจนการดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยในทุกระยะของการคลอด รวมทั้งส่งเสริมเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จัดระบบบริการตลอด 24 ชั่วโมง

5.งานหน่วยจ่ายกลาง รับผิดชอบจัดชุดเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการพยาบาล ซึ่งผ่านระบบการทำลายเชื้อ การทำให้สะอาดปลอดเชื้อ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในโรงพยาบาล ได้อย่างพอเพียงกับความต้องการใช้และได้มาตรฐาน

โครงสร้างกลุ่มการพยาบาล

 

ข่าวกิจกรรม กลุ่มการพยาบาล
กำลังปรับปรุงข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มการพยาบาล
กำลังปรับปรุงข้อมูล