กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

ITA 2562 สสอ ขนอม

22-06-2019 38

รายละเอียด ITA 2562 สสอ ขนอม

รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คลิก Download

รายงานสรุปการดำเนินโครงการ คลิก Download

ประกาศว่าด้วยแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก Download

แผนปฎิบัติการงบดำเนินงาน-ปี-62 คลิก Download

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ-ปี-๒๕๖๑ คลิก Download

ความก้าวหน้าการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการ คลิก Download