กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

สรุปแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม

03-04-2018 296

การจัดสรรงบประมาณและแผนการปฏิบัติการ คลิก download เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 คลิก download เอกสารประกอบ

ระเบียบ แนวทาง ป้องกันผลประโยชน์ทับซอนและแจ้ง รพ.สต. คลิก download เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 คลิก download เอกสารประกอบ

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2560 คลิก download เอกสารประกอบ

นำผลวิเคราะห์มาปรับใช้ ปีงบ 2561 คลิก download เอกสารประกอบ