กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม คุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

30-03-2018 242

สำนักงานอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด  ตามเอกสาร