กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

รพ.ขนอม ให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก และตรวจมะเร็งปากมดลูก

ข่าวแผนกเวชปฏิบัติ 31-05-2017 955

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายเวชปฏิบัติ

1. ให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตโรงพยาบาลขนอม จำนวน 2 เข็ม เข็มแรกระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2560 เข็มที่ 2 ระหว่างเดือน ธ.ค 2560-ม.ค. 2561

2. ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีอายุ 30-60 ปี ทุกวันอังคารเช้า ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลขนอม