กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในโรงพยาบาล

15-12-2023 0

เบอร์โทร : 075-529033,075-529507  เบอร์ Fax : 075-529508
เบอร์ต่อภายใน ห้อง/แผนก/งาน เบอร์ต่อภายใน ห้อง/แผนก/งาน
101 ประชาสัมพันธ์ 122 ห้องพยาบาลตึกพิเศษชั้น 1
102   123 ห้องพยาบาลตึกพิเศษชั้น 2
103 หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 124 ห้องพยาบาลตึกพิเศษชั้น 3
104 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 125 หัวหน้างานประกันสุขภาพ
105   126 โรงครัว
106 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 127 งานซักฟอก
107 ห้องเก็บเงิน 128 ห้องจ่ายกลาง
108 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 129 หัวหน้าห้องจ่ายกลาง
109 ห้องทันตกรรม 130 คลังเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
110 ห้องคลอด 131 ห้องช่างซ่อมบำรุง
111 ห้องผ่าตัด 132 คลังเวชภัณฑ์ยา
112 ห้อง X-RAY 133 ห้องเวชปฏิบัติ
113 พนักงานเปล 134 ห้องควบคุมโรค-งานยาเสพติด
114 งานผู้ป่วยใน 135 ห้องกายภาพ
115 รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 136 ห้องแพทย์แผนไทย
116 คลินิกเรื้อรัง 137 ห้องชันสูตร LAB
117 งานประกันสุขภาพ 142 งานพัสดุ แจ้งซ่อม
143 ศูนย์ยานพาหนะ 144 ห้องประชุม 1
145 ห้วหน้ากลุ่มการพยาบาล 148 งานธุรการและสารบัญ
147 งานการเงินและบัญชี 149 งานสารสนเทศ (IT)