กำลังปรับปรุงข้อมูล ในบ้างเมนูจะไม่สามารถแสดงผลได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลทั่วไป แผนก������������������������������������������������������������������������������������������

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

 

 

วิสัยทัศน์ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และรักษาพยาบาลประชาชนในชุมชน ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ อย่างครบถ้วน

 

พันธกิจ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ รักษาพยาบาลประชาชนในชุมชน ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับแบบองค์รวม ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอบเขตการให้บริการ

 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและรักษาพยาบาล ประชาชนทุกคนในเขต ตำบลขนอม ตำบลท้องเนียน และประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล ดังนี้

 

 1. บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
  • ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
  • ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
  • ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
  • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 2. การป้องกันและการรักษาพยาบาล
  • ควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มแม่และเด็ก เช่น การคัดกรองโรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย
  • การป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
 3. การพยาบาลอนามัยชุมชน
  • การประเมินสภาวะ สุขภาพครอบครัว
  • บริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ (เยี่ยมกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง / ผู้พิการ)
  • ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง (ระยะก่อนเกิดโรค ระยะเกิดโรคและระยะหลังเกิดโรค)

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

ข่าวกิจกรรม ������������������������������������������������������������������������������������������
ข่าวประชาสัมพันธ์ ������������������������������������������������������������������������������������������